Join Open Club Zaghareed / YouYou Groep | Monty

UITNODIGING:  Neem deel aan Open Club Zaghareed / YouYou Groep

NL - Waarom meedoen? Je hebt interesse in de stem in het algemeen en in de youyou in het bijzonder. In de groep leren we van en met elkaar over stemgebruiken die eeuwenoud zijn en ook vandaag vreugde en kracht opwekken. De youyou is een drager van cultuur, verhalen, ervaring, …  

De youyou is de Franse naam voor een luide, scherpe triller of ululatie die meestal wordt gebruikt door vrouwen in Noord-Afrika, het Midden-Oosten en Afrika bezuiden de Sahara. De kreet heeft veel verschillende namen, afhankelijk van de regio, de cultuur of het land waar hij vandaan komt, zoals Zaghareed in de Arabisch sprekende landen, Kel in Iran, Irrintzi in Baskenland, of Zilgit in Koerdische gemeenschap , enz. Door de diaspora, migratie en globalisering is de youyou overal ter wereld.

OPEN CLUB ZAGHAREED wordt begeleid door Caroline Daish en Hoda Siahtiri. Samen ontdekken jullie het plezier en de vreugde om een stem te hebben en die luid te laten klinken vol trillingen… Met respect voor tradities en erfgoed is de Club Zaghareed ook een opening voor nieuwe betekenissen en manifestaties. Er wordt gegeten, gepraat, stemmen worden opgewarmd en eenvoudige improvisatie oefeningen leiden tot verrassende vormen om de stem te laten zinderen en vibreren.

Wil je graag deelnemen aan dit Antwerpse project? Kom dan naar een van de Open Club Zaghareeds om een voorproefje te nemen. Deelname aan een Open Club Zaghareed kan ook een leuke eenmalige ervaring zijn en is niet per se een verplichting om door te gaan met het kunstproject.

UPDATE: de Open Clubs van september zijn uitgesteld naar een latere datum. 

Geïnteresseerd? Reserveer je plaats/datum waarop je wilt deelnemen via onderstaand mailadres:
newpolyphonies@gmail.com

En verder? Wie na de kennismaking verder wilt gaan kan later mee een voorstelling maken
(tweewekelijkse repetities vanaf midden September 2023 tot januari 2024).

INVITATION: Join Open Club Zaghareed / YouYou Group

EN - Why join? You have an interest in voice in general and in the youyou in particular. In the group, we will learn from and with each other about voice practices that are ancient and inspire joy and power even today. The youyou is a carrier of culture, stories, experience, ... Read more about it below.

OPEN CLUB ZAGHAREED will be led by Caroline Daish and Hoda Siahtiri. Together you will discover the pleasure and joy of having a voice and making it loud and full of vibrations... With respect for traditions and heritage the Club Zaghareed is also an opening for new meanings and manifestations. There is eating, talking, voices are warmed up, simple improvisational exercises lead to surprising forms to make the voice sizzle and vibrate.

Would you like to participate in this Antwerp project? Then come to one of the Open Club Zaghareeds to get a taste. Participating in an Open Club Zaghareed can also be a fun one-off experience and is not necessarily an obligation to continue with the art project.

UPDATE: the Open Clubs of September have been postponed, we'll keep you posted about new dates. 

The youyou is the French name for a loud, sharp trill or ululation usually used by women in North Africa, the Middle East and sub-Saharan Africa. The cry has many different names depending on the region, culture or country it comes from, such as Zaghareed in Arabic-speaking countries, Kel in Iran, Irrintzi in the Basque country, or Zilgit in Kurdish community, etc. Because of diaspora, migration and globalisation, the youyou are all over the world.

Interested? Please reserve your place and indicate the date you’d like to join on the address below:
newpolyphonies@gmail.com

And further? Those who want to continue after the introduction can join us later for a performance
(fortnightly rehearsals from mid-September 2023 to January 2024)

Nieuwsberichten