Registreer je voor de Open Office sessies van dit najaar | Monty

Registreer je voor de Open Office sessies van dit najaar

Open Office zet in op ontmoeting en kennisdeling tussen kunstenaars en kunstwerkingen uit diverse disciplines. In een maandelijkse open en informele samenkomst wisselen we van gedachten over uiteenlopende thema’s met betrekking tot ‘werken in de kunsten’. Open Office biedt ruimte aan kunstenaars voor begeleiding door ervaren professionals binnen de sector. Of het nu gaat om vragen over je artistieke praktijk, financieel beheer, administratieve taken - of je hebt gewoon behoefte aan verbinding met kunstenaars en kunstwerkers in de zoektocht naar een ondersteunend netwerk.   

Elke 3e maandag van de maand nodigt een partnernetwerk van Antwerpse kunstorganisaties kunstenaars en kunstwerkingen uit van 12u tot 15u in één van hun locaties.

De eerstvolgende Open Office Antwerpen vindt plaats op maandag 16 oktober in Rataplan. We hebben het over residenties: hoe kan een residentie op verschillende plekken beter bijdragen aan de ontwikkeling van een artiest? Wat hebben artiesten nodig en wat kunnen kunstenpartners bieden? 
Vanaf 12u is iedereen welkom in het atelier van Rataplan, Wijnegemstraat 27, 2140 Borgerhout. Neem je eigen boterhammen mee. Wij zorgen voor water, koffie en thee. Bevestig je komst via deze spreadsheet, vul je naam aan in de kolom 'inschrijvingen'.

Noteer ook alvast de daaropvolgende sessies:

  • 20 november in Monty - Samen kijken we naar de uitdagingen van samenwerken – zowel binnen een team, als tussen artiesten en producers, enz. Waar bots je tegenaan, wat spreek je best op voorhand af, ...?
  • 18 december in hetpaleis

Sluit aan met je vragen (Engels, Nederlands, Frans), en come as you are - de organische opzet van de bijeenkomst zal nieuwe vragen doen opborrelen.

In samenwerking met Detheatermaker, Het Toneelhuis, hetpaleis, Het Bos, Mestizo Arts Platform, Morpho, Monty, wpZimmer, Corso, Kunsthal Extra City & Rataplan.

Register for this season's Open Office sessions

EN - Open Office is all about meeting and sharing knowledge between artists and artworks from various disciplines. In a monthly open and informal gathering, we exchange views on a variety of topics related to 'working in the art field'. Open Office welcomes artists for guidance from experienced professionals within the sector. Whether it's questions about your artistic practice, financial management, administrative tasks - or you just need to connect with other artists in the search for a support network.

Every 3rd Monday of the month, a partner network of Antwerp art organisations invites artists and art collaborations from 12h to 15h at one of their venues.

The next Open Office Antwerp takes place on Monday 16 October at Rataplan. We'll talk about residencies: how can a residency in different places better contribute to an artist's development? What do artists need and what can artistic partners offer? From 12h everyone is welcome at Rataplan's studio, Wijnegemstraat 27, 2140 Borgerhout. Bring your own lunch. We will provide water, coffee and tea. Confirm your attendance via this spreadsheet, add your name in the column 'registrations'.

Keep an eye out for upcoming sessions:  

  • 20 November at Monty - Together we look at the challenges of collaboration - both within a team, and between artists and producers, etc. What do you bump into, what is best agreed beforehand, ...?
  • 18 December in hetpaleis

Join us with your questions (English, Dutch, French), and come as you are - the organic set-up of the meeting will trigger new and exciting topics.

In collaboration with Detheatermaker, Het Toneelhuis, hetpaleis, Het Bos, Mestizo Arts Platform, Morpho, Monty, wpZimmer, Corso, Kunsthal Extra City & Rataplan.

Nieuwsberichten