SOTA I Samenspraak: hoe in dialoog gaan met een polariserende samenleving? | Monty

SAMENSPRAAK

Hoe in dialoog gaan met een polariserende samenleving?

zaterdag 18 juni 2022, 12:00

Over precies twee jaar krijgen we opnieuw verkiezingen. Maak jij je ook ongerust over de uitkomst ervan, in een samenleving met steeds meer signalen van onbehagen, polarisering, racisme en populisme?

Samenspraak is een open brainstorm rond strategieën om met die tendensen in Vlaanderen in dialoog te gaan, gedreven vanuit de zorg om een inclusieve samenleving. Wat kunnen artiesten en activisten samen doen richting 2024? In verschillende gesprekscirkels denken we door over zowel bredere vraagstukken als concrete initiatieven.

Deze informele beraadslaging van Door to Door is een onderzoeksproject rond dialoog van kunstenaarsplatform State of the Arts en burgerbeweging Hart boven Hard. Sinds de vorige verkiezingen in 2019 doet deze tienkoppige groep van artiesten en andere geëngageerde burgers één-op-één-gesprekken met toevallige medeburgers in de publieke ruimte. Met behulp van artistieke tools delen ze elk hun kijk op de samenleving.
Meer informatie
 

Programma

12u00: welkom in Monty, met gratis lichte lunch
12u30: twee jaar Door to Door: een visuele presentatie van onze ervaringen
13u30: brainstorms in verschillende gesprekscirkels: hoe onze zorgen rond de komende verkiezingen vertalen in concrete gespreksstrategieën?
15u15: pauze
15u35: vervolg gesprekscirkels
16u20: pauze
16u35: creatieve wrap-up & conclusies
17u30: afsluiter met een glas
18u00: avondeten voor wie wil
19u00: voorstelling Bring Back the Happening van Theatercollectief Nineties in MONTY: een collectief ritueel om gezamenlijk in beweging te komen richting een troebele toekomst. (Geef bij je inschrijving aan of je blijft voor diner en voorstelling.)
Door to Door / SOTA is een jaar lang in residentie in MONTY. Op 17-18 december volgt een breder en meer publiek Samenspraak-weekend rond “de kunst van dialoog”, met een inspiratiedag op zaterdag en een dialogisch event in de Antwerpse publieke ruimte op zondag. Tussenin voorzien we in het najaar nog publieke interventies in Antwerpen.
 
ENG
In exactly two years, Flanders will have elections again. Are you also worried about the outcome, in a society with increasing signs of resentment, polarisation, racism, populism?
 
Samenspraak is an open brainstorm about strategies to engage in a dialogue with these trends in Flanders, artistically driven by a deep concern for an inclusive society. What can artists and activists do together ahead of 2024? In several discussion circles, we think through both broader questions and concrete initiatives.
More information

Programme

12h00: welcome to Monty, with a light lunch
12h30: two years of Door to Door: a visual presentation of our experiences
13h30: brainstorming in various discussion circles: how to translate our concerns about the upcoming elections into concrete dialogue strategies?
15h15: break
15h35: continued discussion circles
16h20: break
16h35: creative wrap-up & conclusions
17h30: end, with a drink
18h00: dinner if you want
19h00: performance Bring Back the Happening of Theatercollectief Nineties in MONTY: a collective ritual to get in motion together towards a cloudy future. (When you register, indicate if you stay for dinner and performance.)
 
In 2022 Door to Door / SOTA is in residency in MONTY for a whole year. On 17-18 December we plan a larger and more public Samenspraak-weekend on “the art of dialogue”, with an inspirational conference on Saturday and a visible conversational event in Antwerp’s public space on Sunday. In between, we also plan public dialogical interventions in Antwerp.